Planverk

NOFO - silver - logo Created with sketchtool. chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Forutsetninger
Barrierer

Barrierebegrepet

For å kunne beregne behovet på en måte som best beskriver de operative forholdene, bruker beredskapsanalysen begrepet barrierer. Barrierebegrepet samsvarer med de ulike sonene der oljen skal bekjempes.

 • Barriere 1 er nærmest mulig kilden
 • Barriere 2 er mellom kilden og kysten
 • Barriere 3 er kystnære områder
 • Barriere 4 er remobiliserbar strandet olje
 • Barriere 5 er strandet olje

Ingen tiltak er alene 100 % effektive, men kan under optimale forhold samlet oppnå en høy ytelse. Beregningen tar hensyn til ytelsen av systemene og dermed også barrierene. I hver barriere/sone (unntatt den første) tas det hensyn til effekten av tiltak i foregående barriere/sone.

 

Barriere 1

Naturgitte forutsetninger og operative forhold

Det legges til grunn at bekjempelsen finner sted i åpent hav, der effektiviteten av oppsamlings- og opptaksutstyr er begrenset av bølgehøyde og strømforhold, og det ikke er noen dybde- eller navigasjonsmessige begrensninger for oljevernsystemene som benyttes.

Oljens egenskaper

 • Nær kilden er oljen antatt å være relativt fersk. Opptaket må foregå i en sikker avstand fra kilden (utenfor sonen med hvor det kan være eksplosjonsfare) og hvor emulsjonen har egnede egenskaper for bekjempelse. Dette er vurdert å være i en avstand på ca. 1 km fra utslippspunktet, tilsvarende 2 timer gammel olje. For enkelte oljetyper vil eksplosjonsfare eller viskositet tilsi at bekjempelse skjer i større avstand fra utslippskilden.
 • Opptaket foregår nær kilden, der oljeflakene er tykkest og det forventes å være rikelig “tilgang” til olje, slik at kapasiteten til systemene kan utnyttes fullt.

Barriere 2

Naturgitte forutsetninger og operative forhold

 • Naturgitte forhold er her som for barriere 1. Da oljeopptaket i barriere 1 aldri kan bli 100 % effektivt tar beregningsmetoden hensyn til at det vil være behov for oppsamling av olje i spredte flak langs drivbanen. Dette kan være olje som er drevet fra utslippsstedet før tilstrekkelig kapasitet er oppnådd i barriere 1, eller olje som er unnsluppet barriere 1 ved lensetap eller mellom systemene fordi de av sikkerhets- og operative grunner må ha en viss avstand.
 • Dette stiller krav til systemer som kan "jakte" på drivende olje. Oljeflak som driver lenger fra kilden antas å være mer oppbrutt enn nærmere kilden og i mange tilfeller tynnere film. Dette fører til redusert tilgang på olje, og barriere 2 har derfor en lavere maksimal oppnåelig effektivitet enn barriere 1.

Oljens egenskaper

 • Oljen antas å være i snitt 12 timer gammel, som tilsvarer en avstand fra utslippspunktet på ca. 11 km ved en drivhastighet på 0,5 knop. Oljen har nå i større grad gjennomgått naturlige forvitringsprosesser, og emulsjonens egenskaper kan være endret i forhold til hva den var nær utslippskilden. Andre verdier for oljens alder kan anvendes, men må da begrunnes, og effektivitetstap/gevinst må tilsvarende vurderes og inkluderes i beregningene.

Barriere 3

Naturgitte forutsetninger og operative forhold

 • I denne sonen vil lokale forhold ha stor betydning. Disse varierer sterkt langs kysten, og omfatter blant annet tidevannsstrømmer, ulike strandtyper, tørrfallsområder, gruntvannsområder, skjær og grunner. I denne sonen finner vi også til tider høye konsentrasjoner og tilstedeværelse av sårbare ressurser, og en rekke verdier knyttet til bruk av kystsonen.
 • Navigasjonsmessige forhold setter her begrensninger for hvilke systemenheter som kan benyttes.

Oljens egenskaper (fra offshore-kilder)

 • Fra offshorekilder kan olje ha drevet i flere døgn før den kommer inn i kystsonen. Egenskapene varierer sterkt mellom ulike oljetyper, lokaliteter og tid på året.

Barriere 4

Naturgitte forutsetninger og operative forhold

 • I denne sonen vil bekjempelse kunne skje fra sjøsiden og landsiden. Lokale forhold og infrastruktur vil variere sterkt langs norskekysten.
 • Navigasjonsmessige forhold setter også her begrensninger for hvilke systemenheter som kan benyttes.

Oljens egenskaper (fra offshorekilder)

 • Oljens egenskaper vil i utgangspunktet være tilsvarende som for barriere 3, men innblandingen av annet materiale (f. eks. tang, drivgods, grus…) kan øke volumet og vanskeliggjøre oppsamling.

 

Barriere 5

Naturgitte forutsetninger og operative forhold

 • I denne sonen vil bekjempelse i hovedsak skje fra landsiden. Lokale forhold og infrastruktur vil variere sterkt langs norskekysten.
 • Prioritering skjer bl. a. ut fra forurensningsgrad, potensiale for remobilisering og miljøsårbarhet.
 • Logistikk og forsvarlige mellomlagring av oljeholdig avfall står sentralt.
Oljens egenskaper (fra offshorekilder)
 • Oljens egenskaper vil i utgangspunktet være tilsvarende som for barriere 4, men innblandingen av annet materiale (f. eks. tang, drivgods, grus…) øker volumet av oljeholdig masse vesentlig.
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet